فروشگاه چای هتل معین فومن

logo

چای بهاره محصول 1401 رسید

چای شکسته ممتاز(500 گرم)

محصول : چای جانان

تولید :1401

چای شکسته1 (500 گرم)

محصول : چای جانان

تولید :1401

چای شکسته (500 گرم)

محصول : چای جانان

تولید :1401

چای قلم سوزنی( 500 گرم)

محصول : چای جانان

تولید :1401

چای ممتاز (450 گرم)

محصول : چای جانان

تولید :1401

چای شکسته ممتاز 250 گرم

محصول : چای جانان

تولید :1401

چای اعلا (250 گرم)

محصول : چای جانان

تولید :1401

چای سبز قلم (250 گرم)

محصول : چای جانان

تولید :1401

چای قلم لیزری (500گرم)

محصول : چای جانان

تولید :1400